IForce- financial accounting
english   

Ипси форс ООД, Счетоводство, Велико Търново, Счетоводство, Горна Оряховица, Област Велико Търново

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

• Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
• Подготовка на платежни нареждания за данъци
• Подготовка на данъчни справки и уведомления
• Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
• Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки - общи, тематични и насрещни
• Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

• Събиране на документи от офиса на клиента
• On-line банкиране
• Подаване на документи към различни институции
• Издаване на актуални състояния
• Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
• Деклариране на получени заеми пред БНБ
• Преводи, регистрации и пререгистрации и други
• Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента
• Изготвяне на договори и други документи

 

Счетоводни услуги:

ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

• Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност
• Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи
• Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки-декларации по ЗДДС и данни на магнитен носител
• Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета
• Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите
• Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

• Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
• Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
• Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски
• Изготвяна на платежните документи за разплащания към бюджета
• Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
• Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ОДИТ

• Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
• Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети
• Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО
• Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт

СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАЦИИ

Всички консултации са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване
• Консултация за данъчно планиране на дейността
• Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка
• Консултации отностно легално оптимизиране на данъците
• Консултации по спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
• Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
• Консултации по валутното законодателство
• Консултации по изисквания на ИА Главна инспекция по труда
• Консултиране и съдействие при регистриране на компания
• Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
• Консултации относно измененията на законовата и нормативна база

Ако желаете да ползвате нашите услуги или просто да направите консултация с нас, заповядайте в нашия офис или ни се обадете.

Запитване за оферта за счетоводство